कार्यलय सहयोगी पदको अन्तरवार्ता परीक्षााको तालिका प्रकाशन गरिएको सम्विन्धि सूचना