तालिममा अनिवार्य सहभागी हुने सम्बन्धि सूचना २०७७।१२।०२