नयां पोखरी निर्माणका लागि छनैाट भएका आवेदकहरुको विवरण