परिवार नियोजन स्थायी बन्ध्याकरण शिविर सञ्चालन सम्बन्धी सूचना