बिज्ञापन नं ०१-०७८-०७९ मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजीस्ट( सातौ ) पदको आवेदकहरुको संक्षिप्त सूची तथा परिक्षा संचालन मिति प्रकाशन गरिएको सूचना