बिज्ञापन नं ०३-०७८-०७९ रेडियो ग्राफर (पाचौ) पदको आवेदकहरुको संक्षिप्त सूची तथा परिक्षा संचालन मिति प्रकाशन गरिएको सूचना