मिति २०७७/०१/३१ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय (८१ औं)