मिति २०७७/०५/१४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय (८५ औं)