मिति २०७७/०५/३१ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय (८६ औं)