मिति २०७७/०७/०३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय (८७ औं)