मिति २०७७/०८/१० गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय (८९ औं)