विधालयहरुले लिने मासिक शुल्क निर्धारण गरिएको सूचना