३० औ कार्यपालिकाको बैठकले गरेको निर्णयहरुरुको प्रेस विज्ञप्ती