Covid-19 सामाग्रीहरुको दरभाउ पेस गर्ने सम्बन्धि सूचना