VERSP-MIS सम्वन्धी ४ दिने तालिम कार्यक्रम मिति २०७३।१०।२०-२३ सम्म